Pazin sport Facebook
Pazin sport
O nama
 
O nama

Osnivanje

Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci – Stalna služba u Pazinu dana 12. lipnja 2014. godine pod MBS 040329424.

Puni naziv društva je Pazin sport društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje sportskih građevina, skraćeni naziv je Pazin sport d.o.o. Sjedište odnosno adresa društva je Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin. Pravni oblik društva je društvo s ograničenom odgovornošću.

Predmet poslovanja društva su:

 • Upravljanje i održavanje sportskom građevinom i sportskim objektima
 • Sportska priprema
 • Sportska poduka
 • Sportska rekreacija
 • Organiziranje sportskih natjecanja
 • Vođenje sportskih natjecanja
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje nekretnina
 • Posredovanje u prometu nekretnina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanja nekretnina
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme
 • Organiziranje tečajeva, sajmova, izložbi, priredbi i kongresa
 • Priprema hrane i pružanje usluga prehrane
 • Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • Pružanje usluga smještaja
 • Javni prijevoz putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi

Osnivač odnosno član društva je Grad Pazin, koji je jedini član društva s ograničenom odgovornošću, OIB 07969842379.

Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika te člana nadzornog odbora, čiji mandati traju četiri (4) godine. Mandat Nadzornog odbora traje od 02.lipnja 2018. do 02. lipnja 2022. Predsjednik nadzornog odbora je Lucijan Ujčić, OIB 24927509476, na adresi Pazin, Žbrlini 94 B; zamjenica predsjednika je Mirjana Monas, OIB 14030663296, na adresi Štranjga 5, Pazin; te član nadzornog odbora je Vedran Ivančić, OIB 46574483394, na adresi Glavanovići 24, Butoniga, Pazin.

Osoba ovlaštena za zastupanje je Samanta Grizila, OIB 57028037375, na adresi Funčići 35 A, Bazgalji, Gračišće, koja je član Uprave, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, te je imenovana odlukom od 20. lipnja 2017. godine na mandat od četiri godine, odnosno do 20.06.2021. godine.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna te je uplaćen u cijelosti.

Pravni osnivački akt društva je Izjava o osnivanju trgovačkog društva od 02. lipnja 2014. godine. Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine matični broj subjekta je 04234987, OIB 43950983256, djelatnost Rad sportskih objekata pod šifrom 9311.

Društvo je po vlastitom zahtjevu prema Ministarstvu financija Poreznoj Upravi postalo obveznik poreza na dodanu vrijednost od 01. srpnja 2014. godine kao tromjesečni obveznik podnošenja prijava poreza na dodanu vrijednost, po Rješenju od 08. srpnja 2014. godine.

Transakcijski račun društvo otvoren je kod Privredne banke Zagreb sa danom 18. lipnja 2014. godine, te glasi HR89 2340 0091 1106 6424 4.

Društvo je prijavljeno na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje pri nadležnim ispostavama u Pazinu.

 

Djelatnosti i organi

Djelatnost društva je, prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD – i 2007. godine Rad sportskih objekata pod šifrom 9311. Puni naziv društva je Pazin Sport d.o.o. za upravljanje i održavanje sportskih građevina, dok su djelatnosti predmeta poslovanja navedene u 2.1 Osnivanje.

Organi društva su Uprava, Skupština i Nadzorni odbor.

Uprava društva sastoji se od jednog člana uprave – direktora društva. Pri vođenju poslovanja društva direktor odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti:

 • Planira i programira poslovanje društva
 • Prati stanje sredstava društva
 • Brine o likvidnosti društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje
 • Donosi opće akte društva
 • Priprema prijedloge odluka i općih akata
 • Razmatra izvješće o poslovanju tijekom poslovne godine
 • Podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju društva
 • Saziva sjednice Skupštine
 • Zaključuje ugovore o zapošljavanju sa djelatnicima
 • Predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka te druge poslove određene zakonom

Skupština odlučuje o:

 • Godišnjem planu rada društva
 • Financijskim izvješćima društva
 • Upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 • Otuđivanju i opterećivanju nekretnina društva te kreditnim zaduživanjima
 • Imenovanju i opozivu članova uprave – direktora
 • Organizacijskom ustroju društva
 • Statusnim promjenama
 • Izmjeni poslovne djelatnosti i sjedištu društva
 • Izmjeni Izjave o osnivanju i drugim pitanjima određenim zakonom

Održane sjednice Skupštine

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • Nadzire vođenje poslova društva
 • Po potrebi saziva Skupštinu društva
 • Podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini društva
 • Sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna
 • Zastupa društvo prema Upravi društva
 • Daje suglasnost na odluke Uprave
 • Djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo postupanje
 • Donosi pravilnik o radu
 • Obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva

Održane sjednice Nadzornog Odbora

Vizija, misija i ciljevi

Poduzeće razvija vlastitu viziju, misiju i ciljeve kako bi se omogućilo i olakšalo njihovo ostvarenje od dana poslovanja društva. Vizija poduzeća je postati središnje društvo za upravljanje i održavanje sportskih građevina na području Grada Pazina konstantnim ulaganjima u sportske građevine dane na upravljanje i održavanje. Misija poduzeća je upravljanje i održavanje sportskih građevina uz profitabilno poslovanje.

Ciljevi poduzeća proizlaze iz postojeće misije i vizije poduzeća, a prvenstveno se odnose na:

 • Profitabilno poslovanje, odnosno ostvarenje dobiti,
 • Usmjerenje na učinkovito i efikasno upravljanje i održavanje sportskih građevina danih na upravljanje i održavanje,
 • Konstantna briga o potrebama kupaca, odnosno klijenata društva te zaposlenika društva.

Unutarnji ustroj

Unutarnji ustroj društva utemeljen je Pravilnikom o radu koji je donijet od strane Nadzornog odbora društva na redovnoj sjednici odbora održanoj dana 01. prosinca 2014. godine.

Društvo ima sljedeću strukturu zaposlenika:

 • Direktor, koji je ujedno član Uprave društva,
 • Tri kućna majstora,
 • Čistačica.

Direktor – član Uprave društva obavlja sljedeće poslove:

 • Upravljačke djelatnosti nadzora i upravljanja poduzećem
 • Donošenje strategijskih i organizacijskih planova i odluka
 • Organizacija, promocija i/ili vođenje događaja kao što su poslovni i trgovački sajmovi, manifestacije, konferencije, sastanci i slično
 • Planiranje i programiranje poslovanja
 • Praćenje stanja sredstava
 • Briga o likvidnosti i poduzimanje mjera za poboljšanje likvidnosti
 • Donošenje općih akata
 • Pripremanje prijedloga odluka i akata
 • Razmatranje izvješća o poslovanju tijekom poslovne godine
 • Podnošenje izvješća o poslovanju Nadzornom odboru
 • Sazivanje sjednica Skupštine
 • Zaključenje ugovora o zapošljavanju
 • Predlaganje raspodjele dobiti i mjera za pokrivanje gubitaka
 • Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa propisima
 • Organiziranje i vođenje računovodstva
 • Priprema godišnjeg popisa imovine, kapitala i obveza
 • Kontrola obračuna i isplata putnih naloga
 • Knjiženje poslovnih transakcija poduzeća
 • Priprema financijskih izvještaja
 • Kontrola i potvrđivanje ispravnosti financijskih izvještaja
 • Sastavljanje osobnih i poslovnih poreznih prijava
 • Obrada podataka i izrada prikaza po potrebi
 • Naplata računa
 • Evidencija radnika, obračun plaća i drugog, obrasci
 • Sastavljanje ponuda o slobodnim radnim mjestima
 • Prijave radnika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • Svakodnevni uredski administrativni poslovi (priprema i uređivanje dokumenata, tipkanje i obrada teksta, tajničke pomoćne usluge, prijepis dokumenata, pošta)
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin Sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin Sport d.o.o
 • Druge poslove po potrebi

Kućni majstori obavljaju sljedeće poslove:

 • Nadziranje i održavanje objekata
 • Briga o pravilnom funkcioniranju svih instalacija (elektroinstalacije, vodovodne, telefonske)
 • Kontroliranje ispravnog rada uređaja
 • Dnevno kontroliranje sustava grijanja, rasvjete, vode, struje, sanitarnih čvorova
 • Čišćenje i održavanje okoliša i zelenih površina izvan objekata
 • Briga o čistoću i redu u objektima i izvan njih
 • Pomoć pri prijenosu inventara
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin Sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin Sport d.o.o.
 • Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Čistačica obavlja sljedeće poslove:

 • Osnovne djelatnosti unutarnjeg čišćenja i održavanja urednim objekata (uredi, sanitarni čvorovi, dvorane i druge prostorije), kao i vanjskih okolnih prostora objekata
 • Sve navedene djelatnosti za Pazin Sport d.o.o. uključuju sve objekte dane na upravljanje Pazin Sport d.o.o.
 • Sve ostale radne poslove po nalogu poslodavca – direktora društva

Zaposlenici su odabrani temeljem javno objavljenih natječaja pri nadležnom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Prvi kućni majstor zaposlen je sa danom 01. srpnja 2014. godine u fazi završnih radova na Školsko – gradskoj sportskoj dvorani u Pazinu, drugi kućni majstor zaposlen je sa danom 01. rujna 2014. godine, treći kućni majstor zaposlen sa 01.02.2016. zbog upravljanja nad Gradskim stadionom. Računovotkinja je zaposlena sa danom 18. kolovoza 2014. godine, dok je direktor – član Uprave društva zaposlen (prijavama na nadležne institucije) sa danom 01. rujna 2014. godine. Čistačica je zaposlena sa danom 01. listopada 2014. godine. S danom 19.06.2017. godine, sukladno odluci Skupštine,  Armando Lušetić odlazi sa radnoga mjesta direktora – člana Uprave. Danom 20.06.2017. godine imenovan je novi direktor – član Uprave Samanta Grizila, čime su objedinjeni poslovi i funkcije računovotkinje i direktora – člana Uprave. Novu strukturu zaposlenika čine direktor – član Uprave, tri kućna majstora te čistačica.

Pravilnik o radu društva kako je napomenuto, donijet je na redovnoj skupštini Nadzornog odbora dana 01. prosinca 2014. godine, na osnovi članka 26. stavka 1. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14). Iako društvo nije obvezno zakonski na njegovo donošenje, jer zapošljava manje od minimalno dvadeset zaposlenika koliko je potrebno za njegovo obvezno donošenje, društvo je ovim putem uskladilo i definiralo temeljne zakonske odredbe a koje se tiču rada i poslovanja društva. Tako Pravilnik o radu društva definira temeljna pitanja koja se tiču radnih odnosa, radnog vremena, odmora i dopusta, plaće i naknada i ostalih materijalnih prava radnika, naknade štete učinjene na radu i u vezi s radom, obveze iz radnog odnosa, mjere zaštite od diskriminacije i zaštita dostojanstva radnika, prestanak radnog odnosa, zaštita prava radnika, ostale odredbe, sistematizacija poslova i drugo.

Isto tako, donijet je dana 10. studenog 2014. godine Etički kodeks radnika zaposlenih u Pazin Sport – u d.o.o. kojim se uređuju temeljna etička načela i pravila dobrog ponašanja radnika utemeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te pravilima struke. Kodeks sadrži načela i pravila ponašanja radnika u odnosima prema fizičkim i pravnim osobama te međusobnim odnosima s drugim radnicima. Svrha kodeksa jest da se njegovim donošenjem, prihvaćanjem i dosljednom provedbom uspostavi primjerena razina poslovne kulture te stvori ozračje za zajamčeno učinkovito ostvarivanje prava i interesa svih osoba. Kodeks propisuje ponašanja koje osobe imaju pravo očekivati od radnika društva.

U cilju korištenja mjere "Rad i staž i prijevoz" - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja Pazin sport d.o.o. iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Mjera se koristi tijekom 2015./2016. godine, te ponovno u 2017. godini. Mentor za osobu na stručnom osposobljavanju je Samanta Grizila, koja će svakodnevno tijekom radnog vremena biti mentor pri obavljanju poslova definiranih Programom stručnog osposobljavanja za rad.

Isto tako, u 2016. godini Pazin sport d.o.o. počinje koristiti mjeru Garancija za mlade, za dvije osobe. Shema Garancije za mlade se temelji na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 30 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, odnosno završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Unutar paketa Garancija za mlade, odabrana je treća mjera Olakšica za zapošljavanje mladih na neodređeno prema Zakonu o doprinosima. Ugovor o radu sklopljen je se s osobama do 30 godina života, na neodređeno vrijeme, mlade osobe nisu imale prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem, trajanje je pet godina od dana sklapanja ugovora na neodređeno, što ujedno predstavlja uvjete za korištenje navedene mjere. Društvo od 01.02.2016. godine koristi mjere Garancije za mlade, porezne olakšice koje osobama mlađim od 30 godina uz zaposlenje na neodređeno omogućava u trajanju od 5 godina olakšice od plaćanja doprinosa na plaću, te se navedena mjera od razdoblja 01.02.2016. koristi za dvije osobe – Samantu Grizila i Marka Lepinjica, zaključno do 01.02.2021. godine. Navedene mjere doprinose smanjenju troškova poslovanja u vidu smanjenja troškova bruto plaća, odnosno doprinosa na plaće, te dovode do povećane radne učinkovitosti. Prvo zbog direktnog smanjenja navedenih troškova korištenjem mjera Garancije za mlade, a druga zbog dodatne osobe odnosno radne snage gdje troškove osposobljavanja snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Preuzmite dokumente

Financijsko poslovanje i izvještaji

Godišnji programi rada i financijski planovi

Izvještaj o poslovanju

Financijski izvještaji

 

 

 

 

Fiskalna odgovornost

Donacije i sponzorstva

2014. godina

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, društvo Pazin sport d.o.o. u 2014. godinu nema dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstava, donacija ili drugih pomoći.

2015. godina

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, društvo Pazin sport d.o.o. u 2015. godini ima dodijeljenih bespovratnih donacija u ukupnom iznosu od 800,00 kuna, i to kako je navedeno:

 • 29.01.2015. 500,00 kn
 • 20.04.2015. 300,00 kn, obje prema Gimnaziji i Strukovnoj školi Jurja Dobrile Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 11, Pazin, OIB 89025673993.

2016. godina

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, društvo Pazin sport d.o.o. u 2016. godinu nema dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstava, donacija ili drugih pomoći.

2017. godina

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, društvo Pazin sport d.o.o. u 2017. godinu nema dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstava, donacija ili drugih pomoći.

 2018. godina

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, društvo Pazin sport d.o.o. u 2018. godinu nema dodijeljenih bespovratnih sredstava, sponzorstava, donacija ili drugih pomoći.

Zaštita potrošača

Cijenjeni potrošači,

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ( NN 41/14 i 110/15) obavještavamo Vas da, ukoliko imate primjedbe na pružene usluge, pisani prigovor možete predati osobi ovlaštenoj za zastupanje poduzetnika - direktoru odnosno članu Uprave društva, te će Vam bez odgađanja primitak prigovora biti pisano potvrđen.

Prigovor također možete poslati:

-Poštom na adresu društva:

 • Pazin sport d.o.o., Tugomila Ujčića, prof.2, 52000 Pazin

-Na faks:

 • 052/416 756

-Elektroničkom poštom na e-mail:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja istog.

Ova se Obavijest objavljuje i na Oglasnoj ploči društva.

Zaštita od požara

Pravilnik o zaštiti od požara
Na temelju Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) i Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine" broj 116/11.) Pazin sport d.o.o. 17.02.2016. godine donosi i objavljuje na internet stranici Društva i oglasnoj ploči Društva Pravilnik o zaštiti od požara.

Arhivsko gradivo

Na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 65/09, 125/11), Pazin sport d.o.o. je obveznik navedenog Zakona. Arhivsko su gradivo zapisi ili dokumenti koji su nastali djelovanjem pravnih ili fizičkih osoba u obavljanju njihove djelatnosti, arhivsko gradivo nastaje odabiranjem iz registraturnog gradiva. Registraturno gradivo jest cjelina zapisa ili dokumenata nastalih ili primljenih djelovanjem i radom pojedine pravne ili fizičke osobe. Gradivo koje nastaje radom Pazin sport-a d.o.o. je javno arhivsko gradivo prema članku br.5. Zakona.

Sukladno Zakonu, Pazin sport d.o.o. je donio interni Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva te Popis gradiva s rokovima čuvanja, nakon dobivene suglasnosti i odobrenja nadležnog državnog arhiva u Pazinu.

Temeljem Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) djelatnici u pismohranama državnih tijela, tijela lokalne samouprave i uprave i javnih ustanova, trebaju položiti stručni ispit pred Povjerenstvom za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog državnog arhiva. Jedna osoba u Pazin sportu d.o.o. uspješno je završila navedeni stručni ispit za rad u pismohrani.

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Pazin sport d.o.o.

Popis gradiva s rokovima čuvanja Pazin sport d.o.o.

 

 

 
Velika dvorana
Polivalentna dvorana
Boćarska dvorana
Caffe bar la marenda
Video
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
Press